2009 Yılı Kalite Güvence Sistemi Denetim Raporu

İç Kontrol ve Kalite Güvence Birimi'nin 2009 faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu'na sunduğu inceleme raporu aşağıdadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul,08.04.2010Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve daha sonra bu yönetmelikte değişiklik yapan 29 Eylül 2007 / 26658 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11-(3)  maddesi gereğince yapılan “ gözden geçirme”  sonucunda;

a)  Kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığı,

b) Kuruluşumuz, ortaklarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, derecelendirme komitesi üyelerimiz ve uzmanlarımızın Yönetmeliğin, 6, 8, 10, 20 ve 21. Madde hükümlerine uygun davrandığı,

c)  Görevlendirme de işin niteliği ve gerektirdiği uzmanlık düzeyi dikkate alınarak buna uygun mesleki bilgi, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip uzmanların görevlendirildiği,

ç)  Derecelendirme sürecinin her safhasında, işin istenilen kalitede olabilmesi ve tam ve doğru görüş bildirilmesini teminen, yapılan işler gözden geçirilmiş ve uzmanlar görevleri konusunda yönlendirildiği,

d) Mevcut çalışanlarımızın uzmanlık alanı dışında kalan uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren konularda, alanlarında uzman kişilerden rapor ve görüş alındığı, 

e) Derecelendirme hizmetinin devamlı, objektif ve bağımsız bir şekilde yürütülmesi ve çıkar çatışmalarından kaçılması konusunda gerekli önlemler alındığı,

Tespit edilmiş olup derecelendirme hizmetinin tam bir bağımsızlık, dürüstlük ve doğruluk gösterecek şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alınmaya veya alınan önlemlerde değişiklik yapmaya devam edilecektir.

Ayrıca Şirketimiz Web sitesinde de yayınlanan “ Kalite Güvence Sistemi” nin iki maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

A.Genel Açıklamalar 3. Bendi

“Şirket,  bilgi işlem tabanlı bir İç Kontrol ve Kalite Sistemleri Yönetmeliği hazırlamak, gerekli kadroları oluşturmuş ve uygulamadan sorumlu olmak üzere icrai görevi olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi görevlendirmiştir.”

E.İç Kontrol ve Kalite Güvence Biriminin Faaliyet ve Görevleri: 1.Bendi

“Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri, iç kontrol ve kalite sistemleri sisteminin işleyişi ile ilgili hususlarda Yönetim Kuruluna bilgi akışını temin etmek; oluşturulacak politika, usul ve esasları hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktan sorumludurlar.”

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr