2011 Yılı Kalite Güvence Sistemi Denetim Raporu

İç Kontrol ve Kalite Güvence Birimi'nin 2011 faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu'na sunduğu inceleme raporu aşağıdadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İstanbul, 23.02.2012Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği” ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 29 Eylül 2007 / 26658 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11-(3) maddesi gereğince yıl sonları itibariyle yapılan “ gözden geçirme” sonucunda;

a) Mesleki Yeterlilik Kapsamında; Kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının ilgi Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığı,

b) Mesleki gereklilikler kapsamında; Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6, 8, 10, 20 ve 21. Maddelerinde düzenlenen hükümlere, Kuruluşumuzun, ortaklarımızın, yönetim kurulu üyelerimizin, kalite güvence sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyelerimizin,  derecelendirme komitesi üyelerimizin ve uzmanlarımızın uygun davrandığı,

c) Görev dağılımında;  işin niteliği ve gerektirdiği uzmanlık düzeyi dikkate alınarak buna uygun mesleki bilgi, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip uzmanların görevlendirildiği,

d) Kuruluşumuzun artan iş hacmi ve iş çeşitliliğine paralel olarak sektörel farklılıkları daha iyi yansıtmasını teminen mevcut modellere ilaveler yapıldığı ve kullanılan modellerin daha da geliştirilmesine çaba gösterildiği,

e) BDDK, Merkez Bankası, SPK, Hazine gibi, finansal kuruluşlara yön veren kuruluşlar başta olmak üzere diğer kuruluşların aldığı kararların dikkatli bir şekilde izlendiği,

f) Verilen notların etkinliğini artırmak üzere ulusal ve uluslar arası referans değerlerin sık sık gözden geçirildiği,

g) Mevcut çalışanlarımızın uzmanlık alanı dışında kalan uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren konularda, alanlarında uzman kişilerden rapor ve görüş alındığı,

h) Derecelendirme hizmetinin devamlı, objektif ve bağımsız bir şekilde yürütülmesi ve çıkar çatışmalarından kaçılması konusunda gerekli önlemler alındığı,

i) Kurum içi bilgilendirme toplantılarının sık aralıklarla tekrar edildiği, gelişmelerden tüm personelin bilgi sahibi olmasının sağlandığı,

j) Sektörel, Ulusal ve Uluslar arası politik ve ekonomik gelişmeler yakından takip edilerek, gelişmelerin derecelendiren firmalara olası etkilerinin analiz edildiği,

k) Derecelendirme sürecinin her safhasında, işin istenilen kalitede olabilmesi ve tam ve doğru görüş bildirilmesini teminen, yapılan işlerin gözden geçirildiği ve uzmanların görevleri konusunda sık sık bilgilendirilmiş ve yönlendirilmiş olduğu,

l) Mesleki sorumluk sigortası konusunun yakından takip edilerek, müşteriler ile imzalanan rating sözleşmelerindeki sözleşme bedellerini kapsayacak şekilde şemsiye sigorta poliçesi yaptırılmasına özen gösterilmiş olduğu ve bu kapsamda hali hazırda USD 600.000’lık mali mesuliyet sigortası yaptırıldığı,

Tespit edilmiş olup derecelendirme hizmetinin tam bir bağımsızlık, dürüstlük ve doğruluk gösterecek şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alınmaya veya alınan önlemlerde değişiklik yapmaya devam edilecektir.

Görüş ve onaylarınıza sunarız.

Orhan ÖKMEN
Kalite Güvencesi Sisteminden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Rafi KARAGÖL
Kalite Güvencesi Sisteminden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr