Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi

7. MESLEKİ İLKELER:
a) İlgili alanlarda 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim şartı ve diğer alanlardan mezun olanlardan ilave iki yıllık lisansüstü eğitim şartı taşımayan kadrolar şirketimizde yönetim kurulu üyesi, rating komite üyesi, derecelendirme uzmanı, analist olarak görev alamayacaktır. Ayrıca bu okullardan mezun olunmuş olsa dahi şirketimizce düzenlenen temel eğitimlere katılıp gerekli başarıyı sağlamadan bu görevlere atamaları yapılamaz.

b) Derecelendirme Komitesinde ve Uzman/Analist Kadroları arasında yer alacak kişilerin mesleki açıdan yeterli bilgiye, deneyime, titizliğe, ahlaki değerlere ve sır saklama özelliğine sahip olması, mesleğini sevmesi ve güvenilir olması şart olup bunları sağlamakta şirketimizin görevidir.

c) Müşterilerle yapılan Derecelendirme sözleşmelerine sadık kalınması temel ve vazgeçilmez kuraldır. Sözleşme koşulları müşterilerle mutabık kalınarak değiştirilmeden ya da gerekli tadiller yapılmadan sözleşme dışında hiçbir taahhüde, işleme girişilemez.

d) Finansal Tabloları Bağımsız denetimden geçmeyen ya da Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca belirlenmiş muhasebe ilkelerine uygunluğu onaylanmamış firmalara derecelendirme hizmeti verilmeyecektir.

e) Derecelendirme hizmeti alan müşterilerle ilgili ulaşılan kanaatler, kanıtlayıcı bilgi ve belgelere dayandırılmadıkça düzenlenecek raporlarda yer verilemez, kamuya açıklanamaz.

f) Müşterilere Derecelendirme notasyonları içerisinde yer alan belli bir derecenin verilmesi yönünde önceden hiçbir taahhütte bulunulamaz.

g) Derecelendirme hizmetimiz bir finansal kıymetin, borçlanma aracının alınıp satılmalarına; borç- kredi verilip ya da geri istenmesine yönelik hiçbir görüş içermez.

h) Derecelendirme sonucu müşteri hakkında bir kanaate ulaşmada dışarıdan ya da içeriden gelebilecek hiçbir müdahale etkili değildir.

i) Rating taraflarını veya başkalarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilese bile somut bilgi ve belgeye dayandırılmak kaydıyla ulaşılan kanaatlerin açıklanması zorunluluktur.

j) Derecelendirme alt yapımız her türlü bilginin dikkate alınabilmesine yönelik kurulmuştur.

k) Derecelendirme Uzmanı ya da analistin müşteriler hakkında ulaştığı kanaatler, rating komitesi ile mutabık kalınmadan son halini almış sayılamaz.

l) Derecelendirme kararları ve bu kararlara mesnet teşkil eden her türlü bilgi yazılı halde belgelenir. Bu belgeler ile elde edilen diğer bil umum belgeler yasal süreler de göz önüne alınarak muhafaza edilir.

m) JCR Eurasia Rating yeterli bilgi ve belgeye ulaşmadan ya da derecelendirme konusuna tam anlamıyla vakıf olmadan veyahut da konunun içeriği şirket yeteneklerinin aşıldığının anlaşıldığı durumlarda derece notu oluşturamaz.

n) Kurum kültürü oluşturmak ve derecelendirme sürecinde kalibrasyon sağlamak için şirket organizasyonunda personel sirkülasyonunu en aza indirecek tedbirler alacaktır.

o) Rating Komitesinin kararı açıklanıncaya kadar derecelendirme sürecinin ve bu süreçteki şirket içi görüş alışverişlerinin gizlilik içerisinde sürdürülmesi, bağımsızlık, güvenirlilik ve tarafsızlığın sağlanması açısından esastır.

p) Kanaatler ve notlar açıklanırken, derecelendirme sonrasında JCR Eurasia Ratingin vereceği nottan dolayı şirket olarak kendisinin ve çalışanlarının olumsuz bir etkiye maruz kalma olasılığı daima göz ardı edilecektir.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr