Firma Kredi Derecelendirme Metodolojisi

B. KALİTATİF ve KANTİTATİF ANALİZ

1. Ülke Riski
Ülke riski incelenirken politik, sosyal ve ekonomik göstergeler dikkate alınır.

a) Politik Göstergeler
İktidar Partisinin Programı ve iktidarda kalabilme süresi,
- Siyasi Partiler Yasası ve Durumu,
- Halkın Beklentileri ve gerçekleşme durumu,
- İdeolojik grupların durumu,
- Kanun düzeni ve geleceği,
- Bürokrasi,
- Dış ilişkiler (Uluslar arası entegrasyon, komşularla ilişkiler, uluslar arası kuruluşlarla ilişkiler, dış siyasi güçlerin etkisi, ülkenin stratejik konumu)

b) Sosyal Göstergeler
- Nüfus artışı, dağılımı, yoğunluğu, homojenliği
- Kişi başına gelir, servet dağılımı
- İşsizlik oranı,
- Sosyal güvenlik sistemleri

c) Ekonomik göstergeler
- İç/Dış/Toplam Borç Yükleri
- Ödemeler Dengesi, Döviz Rezervleri, Ödemeler dengesi esnekliği,
- Ekonomi Yönetimi (Para ve Maliye Politikaları)
- Ekonominin geleceği ( Enerji kaynakları, Maden Kaynakları, İhracatın geleceği)

2. Sektör Riski
Yerel ve uluslar arası alandaki sektörel rekabet durumu, sermaye yoğunluğu, konjonktürel dalgalanmalara açık ve duyarlılık derecesi, sektöre giriş koşul ve kolaylıkları, sektörün ekonomideki önemi, sektörel yasal düzenlemeler, teknolojik seviye, maliyet faktörleri, sektördeki gelişmelerin şirkete olan etkileri gibi şirketlerin faaliyette bulundukları sektör grubuna ait temel veriler, not oluşturulmasında dikkate alınmaktadır.

3. Şubjektif Kredi Değerliliği-Faaliyet Durumu
Faaliyet gösterilen ortamda meydana gelebilecek yasal, sosyal, demografik ve teknolojik değişkenleri incelenerek ve bunların yaratacağı fırsatlar ile riskleri ortaya çıkarılmaya çalışılır.
Şirket faaliyetlerinin coğrafi anlamda çeşitliliği sektörel büyüme, eğilimi, Rekabet gücünü etkileyebilecek ya da koruyabilecek planları, Birleşme veya satın alma kararları, Sektör genelindeki kapasitenin kullanım oranı, Yaşanması muhtemel fiyat rekabetinden şirketin etkilenebilirliği, Şirket yaşam sürecinde geldiği safha, Ürün ve hizmetleri ile ilgili piyasa doygunluk oranı ve göstergeleri, Kapasite artırımı ve yeni yatırımlara olan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek özkaynak girişi/arışı olasılıkları incelenecek ve değerlendirilecek durumlardır.

4. Subjektif Kredi Değerliliği - Pazar Durumu
Ürün, fiyat, teknoloji ve diğer alanlarda yaşanacak rekabetçi baskılara olan dayanıklılığı, pazar payı, ürün/hizmet hakimiyeti, şirket etkinliğini sağlayan avantajlar veya bu etkinliği bozabilen dezavantajlar, ürün çeşitliliği, şube-tedarikçi, pazarlama-satış ağları gibi unsurlar öne çıkartılarak pazar durumu analiz edilir.

5. Subjektif Kredi Değerliliği, Ortaklar, Üst Yönetim
Şirtketlerin izlenen startejisi, vizyon belirlemeleri, kısa uzun vadeli şirket hedefleri, tespit edilen risk tolera seviyeleri, fonlama yaklaşımları, geçmiş finansal sonuçların gelişim trendi, girişkenlik-muhafazakarlık düzeyleri, yönetim anlayışları, personel politikaları, iş deneyimleri, moraliteleri, firma geleceğine yönelik planları, organizasyon ve işletme üzerindeki kontrol ve izleme güçleri gibi kriterler üst yönetim, değerlendirmelerinde önemli hususlardır.

6. Subjektif kredi değerliliği, firmanın faaliyette bulunduğu yıl sayısı ve aynı adreste faaliyet süresi
Firmaların faaliyet sürelerinin kısalığı ve aynı adreste yeni olmaları belirsizlik katsayısını artırdığı, dolayısıyla daha çok riskli olduğu düşünülmektedir.

7. Subjektif Kredi Değerliliği, Muhasebe Standartları

Şirketlerin finansal raporlarının bağımsız denetimden geçmiş olması gerekir. Şirketlerin mali tablolarının denetimi rating kapsamına girmemekle beraber, muhasebe politikaları ve usulleri incelenip bunların şirket performansına etkileri ve performansı ne ölçüde doğru yansıttığı değerlendirilmektedir.

Konsolidasyon ilkeleri, değerleme/reeskont politik