Firma Kredi Derecelendirme Metodolojisi

Finansal Yapı

A. Finansal Durum

1. Özkaynaklar/Aktif Toplamı
2. Özkaynaklar/Toplam Yabancı Kaynaklar
3. Maddi Duran Varlıklar (Net)/Özkaynaklar
4. Maddi Duran Varlıklar(Net)/Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5. Duran Varlıklar/Özkaynaklar
6. Dönen Varlıklar/ Aktif Toplamı
7. Net Duran Varlıklar/Aktif Toplamı

B. Borçluluk Durumu

1. Kaldıraç Oranı =Toplam Yabancı Kaynaklar/Aktif Toplamı
2. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı
3. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Pasif Toplamı
4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/(Devamlı Sermaye=Uzun Vadeli Yabancı Kaynak+Özkaynaklar)
5. Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar
6. Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye
7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Yabancı Kaynaklar
8. Banka Kredileri (Faizler Dahil)/Aktif Toplamı
9. Kısa Vadeli Banka Kredileri+Uzun Vadeli Kredilerin Taksit Ve Faizleri/Kısa Vadeli Kaynaklar
10. Banka Kredileri (Faizler Dahil)/Toplam Yabancı Kaynaklar

C. Likidite Durumu

1. Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vd. Yabancı Kaynaklar)
2. Asit-Test Oranı (( Dönen Var.-(Stoklar+Gelecek Aylara Ait Giderler+Diğer Dönen Varlıklar))/Kısa Vadeli Kaynaklar)
3. Nakit Oranı ((Hazır Değerler+Menkul Kıymetler)/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4. Stoklar/Dönen Varlılar
5. Stoklar/Aktif Toplamı
6. Stok Bağımlılık Oranı (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-(Hazır Değerler+Menkul Kıymetler))/Stoklar
7. Kısa Vadeli Alacaklar/Dönen Varlıklar (Kısa Vadeli (Ticari ve Diğer) Alacaklar/Dönen Varlıklar
8. Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı (Kısa Vadeli (Ticari ve Diğer) Alacaklar/Aktif Toplamı

D. Karlılık

Kar ile Sermaye Arasındaki İlişki

1. Vergi Sonrası Net Kar/ Özkaynak
2. Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak
3. Ekonomik Rantabilite (( Finansman Gideri+Vergi Öncesi kar)/ Pasif Toplamı)
4. Net kar/Aktif toplamı (Vergi Sonrası Kar/ Aktif)
5. Faaliyet Karı/ (Aktif Toplamı-Mali Duran Varlık)
6. Kümülatif Karlılık Oranı ( Dağıtılmamış Karlar Top+Yedekler/Aktif Toplamı

Kar ile Satışlar Arasındaki İlişki

1. Faaliyet Karı/Net Satışlar
2. Brüt Satış Karı/Net Satışlar
3. Net Kar/Net Satışlar
4. Satışların Maliyeti/ Net Satışlar
5. Faaliyet Gideri/Net Satışlar
6. Finansman Giderleri/Net Satışlar

Kar ile Finansal Yükümlülükler Arasındaki İlişki

1. Vergi Öncesi Kar+Finansman Giderleri/Finansman Giderleri
2. Net Kar+Finansman Giderleri/Finansman Giderleri

E. Büyüme

1. Net Kar Marjı Büyüme
2. Net Satışlar Büyüme
3. Öz varlık Büyüme
4. Aktif Büyümesi

Faaliyet Durumu

1. Stok Devir Hızı (Satışların Maliyeti (Cari Yıl)/ ((Önceki Yıl Stok.+Cari Yıl Stok)/2)
2. Alacak Devir Hızı (Net Satışlar/Toplam Ticari Alacaklar
3. Çalışma Sermayesi Devir Hızı (Net Satışlar/Dönen Varlıklar)
4. Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı (Net Satışlar/ (Dönen Varlıklar- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)
5. Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı (Net Satışlar/Net Maddi Duran Varlıklar)
6. Duran Varlıklar Devir Hızı (Net Satışlar/Duran Varlıklar)
7. Özkaynak Devir Hızı (Net Satışlar/Özkaynaklar)
8. Aktif Devir Hızı (Net Satışlar / Aktif Toplamı)

Nakit Akışı

1. Gelir Nakit Akışı
2. Sermaye Yapısı

Dövize Duyarlılık

1. Bilanço İçi Pozisyon Oranı 1 (YP Aktif Toplamı / YP Pasif Toplamı)
2. Bilanço Dışı Pozisyon Oranı ( YP Bilanço Dışı Varlıklar Toplamı / YP Bilanço Dışı Yükümlülükler Toplamı)
3. Toplam Pozisyon Oranı ( YP Aktif Toplamı / YP Yükümlülükler Toplamı)
4. Bilanço İçi Pozisyon Oranı 2 (YP Özsermaye Toplamı + YP Yükümlülükler Toplamı/ TL Özsermaye Toplamı + TL Yükümlülükler Toplamı)
5. Bilanço İçi Pozisyon Oranı 3 (YP Aktif Toplamı / TL Aktif Toplamı)

Faiz-Gelir Duyarlılığı

1. Getirili Aktifler / Maliyetli Yükümlülükler
2. Getirisi Olmayan Aktifler / Maliyetsiz Yükümlülükler
3. Faiz Oranı Artışı Gider Etkisi (%1 Faiz Artışı; Giderler / Toplam Varlıklar)
4. Faiz Oranı Artışı Gelir Etkisi (%1 Faiz Artışı; Gelirler/ Toplam Varlıklar)

Faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarındaki eğilimleri belirlemeye yönelik kriterler ve değerlendirmeler derecelendirme sürecinin temeli yapı taşlarından olup ve dış sermaye akışlarından daha güvenli ve önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Finansal oranların statik değerleri yerine trendleri daha çok dikkate alınmaktadır. Piyasa değerini yansıtan finansal veri trendleri ise, piyasa değerini yansıtmayan finansal veri trendlerinden daha önemli olmaktadır.

a. Faaliyet Geliri ve Nakit Akışı

Ticari faaliyetlerden elde edilen gelir ve yarattığı nakit, firmanın sağlığının en önemli göstergeleridir. İşletmenin yükümlülüklerini yerine getirmesi, faaliyetlerini finansal olarak sürdürebilmesi ve önemli ölçüde dış kaynaklara güvenmeden yatırım yapmaya devam edebilmesi sürdürülebilir bir nakit akışı yaratma yeteneği ile yakından ilişkilidir.

B. Sermaye Yapısı

Firmanın dış kaynaklara bağımlılığının en önemli göstergesi sermaye ile ilişkili verilerdir. Bu bakımdan sermaye ve borç yapısına ilişkin düzeltici işlemleri dikkatli biçimde yapılmalıdır. Bilanço dışı yükümlülükler ile uzun / kısa vadeli borçlarda gerekli düzeltmeler yapılarak borç ve özkaynak rakamları yeniden belirlenmektedir. Diğer borçlara göre daha düşük öncelikli krediler, en az 30 yıl vadesi kalan ve en az 5 yıl ödemesiz dönemi olan krediler ve iflas durumunda alacaklılara yeterince geri ödeme hakkı vermeyen krediler sermaye benzer krediler olarak kabul ediler ve öz kaynaklara dahil edilir.

C. Finansal Esneklik

Finansal esneklik, firmaların borçlarının ödenmesinin önündeki engellerle başa çıkma yeteneğini açıklar. Harcamaların tasarruf esaslarına ve muhafazakar ölçeklere göre yürütülmesi, genel borç seviyesi için limit tahmini, toplam aktiflerde değişiklik yapabilme, gerektiğinde yatırımları revize etme kapasitesi ve yaratma kapasitesi gibi finansal noktalar, güçlü banka ilişkileri ve dış finansman imkanları firmaların finansal esnekliği artıran unsurlardır.