Firma Kredi Derecelendirme Metodolojisi
Mali Yapı

A. Finansal Durum

1. Öz varlıklar/Aktif toplamı
2. Öz varlıklar/Toplam Yabancı Kaynaklar
3. Maddi Duran Varlıklar (Net)/Özkaynaklar
4. Maddi Duran Varlıklar(Net)/Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
5. Duran Varlıklar/Özkaynaklar
6. Dönen Varlıklar/ Aktif Toplamı
7. Net Duran Varlıklar/Aktif toplamı

B. Borçluluk Durumu
1. Kaldıraç Oranı =Toplam Yabancı kaynaklar/Aktif Toplamı
2. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı
3. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Pasif Toplamı
4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/(Devamlı Sermaye=Uzun Vadeli Yabancı Kaynak+Özkaynaklar)
5. Duran Varlıklar/Yabancı Kaynaklar
6. Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye
7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Yabancı Kaynaklar
8. Banka Kredileri (Faizler dahil)/Aktif toplamı
9. Kısa vadeli Banka Kredileri+Uzun Vadeli kredilerin taksit ve faizleri/Kısa Vadeli Kaynaklar
10 Banka Kredileri (Faizler dahil)/Toplam Yabancı Kaynaklar

C. Likidite Durumu
1. Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa vd. Yabancı Kaynaklar)
2. Asit-Test Oranı (( Dönen Var.-(Stoklar+Gelecek Aylara ait Giderler+Diğer Dönen Varlıklar))/Kısa Vadeli Kaynaklar)
3. Nakit Oranı ((Hazır Değerler+Menkul Kıymetler)/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4. Stoklar/Dönen Varlılar
5. Stoklar/Aktif Toplamı
6. Stok Bağımlılık Oranı (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-(Hazır Değerler+Menkul Kıymetler))/Stoklar
7. Kısa Vadeli Alacaklar/Dönen Varlıklar (Kısa vadeli (ticari ve diğer) alacaklar/Dönen Varlıklar
8. Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı (Kısa vadeli (ticari ve diğer) alacaklar/Aktif Toplamı

D. Karlılık
Kar ile sermaye arasındaki ilişki
1. Vergi Sonrası Net Kar/ Özkaynak
2. Vergi Öncesi Kar/ Özkaynak
3. Ekonomik Rantabilite (( Finansman Gideri+Vergi Öncesi kar)/ Pasif toplamı)
4. Net kar/Aktif toplamı (Vergi Sonrası Kar/ Aktif)
5. Faaliyet Karı/ (Aktif toplamı-Mali Duran Varlık)
6. Kümülatif Karlılık Oranı ( Dağıtılmamış Karlar Top+Yedekler/Aktif toplamı

Kar ile Satışlar Arasındaki ilişki
1. Faaliyet Karı/Net Satışlar
2. Brüt satış Karı/Net Satışlar
3. Net Kar/Net Satışlar
4. Satışların Maliyeti/ Net satışlar
5. Faaliyet Gideri/Net satışlar
6. Finansman giderleri/Net satışlar

Kar ile Finansal Yükümlülükler arasındaki ilişkiler
1. Vergi öncesi Kar+Finansman Giderleri/Finansman giderleri
2. Net Kar+Finansman Giderleri/Finansman giderleri

E. Büyüme
1. Net Kar Marjı Büyüme
2. Net Satışlar Büyüme
3. Öz varlık Büyüme
4. Aktif Büyümesi

Faaliyet Durumu
1. Stok Devir Hızı ( Satışların Maliyeti (Cari yıl)/ ((Önceki Yıl Stok.+Cari Yıl Stok)/2)
2. Alacak Devir Hızı (Net Satışlar/Toplam ticari alacaklar
3. Çalışma Sermayesi Devir Hızı ( Net Satışlar/Dönen Varlıklar)
4. Net Çalışma Sermayesi devir hızı ( Net satışlar/ (Dönen Varlıklar- Kısa vadeli yabancı kaynaklar)
5. Maddi duran varlıklar Devir hızı (Net satışlar/Net Maddi duran varlıklar)
6. Duran Varlıklar devir hızı (Net satışlar/Duran Varlıklar)
7. Özkaynak devir hızı ( Net satışlar/Özkaynaklar)
8. Aktif devir hızı ( Net satışlar / Aktif toplamı)

Nakit Akışı
1. Gelir Nakit Akışı
2. Sermaye Yapısı

Dövize Duyarlılık
1. Bilanço İçi pozisyon oranı 1 ( YP Aktif Toplamı / YP Pasif Toplamı)
2. Bilanço dışı pozisyon oranı ( YP Bilanço dışı Varlıklar Toplamı / YP Bl.dışı Yükümlülükler Toplamı)
3. Toplam pozisyon oranı ( YP Aktif ve Varlıklar Toplamı / YP Pasif ve yükümlülükler Toplamı)
4. Bilanço İçi pozisyon oranı