Genel Bilgiler

II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

A. Kamuyu aydınlatma Esasları ve Araçları
1. Kamuya aktarılacak bilgilerden sorumlu yönetici ve yetkililerin belirlenip belirlenmediği,
2. Kamuya açıklanacak bilgi ve belgelere önceden ulaşılmasının kontrol altında tutulma yöntemleri ve politikalarının olup olmadığı,
3. Şirket mali tablolarına yönelik açıklamalarda şeffaflık ilkelerine uyulup uyulmadığı,
4. Yönetim Kurulu tarafından, mevzuatta belirlenenlerin dışında kalanlardan hangilerinin ne şekilde, ne sıklıkta ve hangi yollardan açıklanacağına yönelik “Kamunun aydınlatılmasına ilişkin bilgilendirme politikaları”nı hazırlayıp hazırlamadığı, hazırlanan bu politikaların genel kuruldan geçirilip geçirilmediği, kamuya ilan edilip edilmediği,
5. Sermaye Piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek şirketle ilgili gelişmelerin zamanında açıklanıp açıklanmadığı,
6. Şirketin finansal, faaliyetsel alanlardaki olası değişikliklerinin zamanında kamuya açıklanıp açıklanmadığı,
7. Daha önceden yapılmış açıklamalarda, düzeltilmesi gereken hususular oluşmuş ise bunların da zamanında açıklanıp açıklanmadığı,
8. Kamuyu aydınlatma ilkelerine uyulup uyulmadığı hususlarına uyum raporları ve Faaliyet Raporlarında yer verilip verilmediği,
9. Faaliyet raporlarında, kar payı dağıtım politikalarına yer verilip verilmediği,
10. Etik kurallarının oluşturulup oluşturulmadığı ve kamuya açıklanıp açıklanmadığı,
11. Yurt içi ve yurt dışı bilgilendirmelerin eş zamanlılığına dikkat edilip edilmediği,
12. Bütçeleme ve planlarla ilgili kamuya yapılan açıklamaların ve bu konudaki hazırlanan tabloların gerçekçi tahminlere dayanıp dayanmadığı ve bunların uluslar arası standartlara uygun olup olmadığı,
13. Kamunun aydınlatılmasında şirkete ait internet sitesinin etkin olarak kullanılıp kullanılmadığı,
14. Hazırlanan internet sitesinin yabancı dilde (özellikle İngilizce) de versiyonunun hazırlanıp hazırlanmadığı,
15. Kamuya yapılan tüm açıklamalara ayrıca şirket internet sitesinden de ulaşılıp ulaşılmadığı,
16. Şirket İnternet Sitesinde; ticaret sicil bilgileri, son ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayıları, son güncel esas sözleşme, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo-rapor ve sirkülerler, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar ve tutanaklar, vekaleten oy kullanma formu, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına etki edebilecek yönetim kurulu kararları, sıkça sorulan sorular, şirkete ulaşan bilgi ve talepler, bunlara verilen cevaplar, şirketin adresi ve ulaşım bilgileri, sitenin kullanım bilgileri gibi hususlara yer verilip verilmediği,

B. Pay sahipleri, Yönetim Kurulu ve Yöneticiler arasındaki ilişkilerin kamuya Açıklanması
1. Bir kişi veya grubun şirket sermayesindeki payının önemli eşikleri (% 5, % 10, % 25, % 33; % 50, % 66,67) aşması, altına düşmesi veya ulaşması durumlarının öğrenildiği anda kamuya açıklanıp açıklanmadığı,
2. Şirketin pay sahipliğinin gerçek kişilere ulaşılıncaya kadar detayda açıklanıp açıklanmadığı ve bu duruma mali tabloların dip notlarında yer verilip verilmediği,
3. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket yöneticileri ve % 5 ve daha fazla paya sahip ortakların, şirketin sermaye piyasaları araçları üzerinde yaptıkları alım satıma ilişkin bilgilerin internet sitesinde açıklanıp açıklanmadığı,
4. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket yöneticileri ve % 5 ve daha fazla paya sahip ortakların, şirketin hisse senetlerine dayalı türev ürünlerindeki net pozisyonlarının şirket sermayesindeki doğrudan/dolaylı payı % 1’i aştığı durumlarda kamuya açıklanıp açıklanmadığı,
5. Yönetim Kurulu üyeleri, şirket yöneticileri ve % 5 ve daha fazla paya sahip ortakların sahibi oldukları ya da kontrolü elinde bulundurdukları diğer grup şirketlerinin ya da grup şirketi olmasa bile şirketle ticari ilişkisi olan şirketlerinin şirket sermaye piyasası araçları üzerindeki alım satımlarının anında kamuya açıklanıp açıklanmadığı,
6. Pay sahipleri arasında yapılan oy sözleşmelerinin şirket tarafından öğrenilmesi halinde bunun kamuya açıklanıp açıklanmadığı,

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr