İç Kontrol ve Kalite Güvence

12. Mevzuata uygunluğun sağlanmasına ilişkin kontroller;

Mevzuat hükümlerine ve yasal yükümlülüklere uygun faaliyette bulunulmasını sağlayabilmek ve teyit edebilmek, uyarıcı izleme ve raporlama sistemlerine sahip olmak amacıyla kontrol, öneri ve izleme süreçleri kurmak,

Şirket üst düzey yönetimini, mevzuata uygunluk bakımından aykırılıklara yol açabilecek durumlar hususunda, uygun düzeltici tedbirleri hızlı bir biçimde alması amacıyla derhal uyaracak yeteneğe sahip sistemler oluşturmak,

Üst düzey yönetimi, mevzuata, şirket içi kurallara, genel derecelendirme ilkelerine ve finansal sistemde genel kabul gören piyasa kurallarına tamamen uyulmasının önemini ve uyulmama durumunda şirketin yönetim yapısının ve kurumsal yönetim tarzının zafiyete uğrayabileceğini, hangi faaliyetlerin düzenlemelere uyum sağlanamadığında şirket için problem yaratabileceğini özümsenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

Hizmetlerin geliştirilmesinde ve sunulmasında, bunların içeriğinin ve müşteriye açıklanma politikasının mevzuata uygunluğu hemen teyit edici sistemler kurmak,
Üst düzey yönetimi, ortaya çıkan sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla şirkette hukuk servisi kurmak. Müşteri şikayetleri ve finansal hizmet verilmesinde oluşan mevzuata aykırılıklara ilişkin olarak yapılacak değerlendirme ve öneriler, problemlerin çözümünü sağlamak,

Şirketin itibarını sarsabilecek mevzuata aykırılıklar ile operasyonel birimlerin yürüttüğü her faaliyete ilişkin mevzuata uygunluk durumu ve varsa mevcut sorunlar, iç kontrol merkezine, ve ilgili üst düzey yönetim kademesine düzenli bir şekilde bildirmek

13. Faaliyetlerin basiretli bir biçimde planlanması ve yürütülmesinin teminine yönelik kontrol ve incelemeler;

Üst düzeyde kontrol ve incelemeler, bankanın yönetim kurulu ile üst düzey yönetiminin şirket faaliyetlerini basiretli bir biçimde planlamasını ve yürütmesini temin etmek. Bu kontrol ve incelemeler, amaçların, stratejilerin, politikaların, yetkilerin, faaliyetsel sınırların basiretli bir biçimde tanımlanması sürecini, yönetim politikaları ile uygunluğun izlenmesini ve performansın değerlendirilmesi hususundaki politikaları ve uygulama usullerini kapsar.

14. Derecelendirme raporları, finansal muhasebe ve yönetim bilgi sistemlerine ilişkin kontrol ve incelemeler; Hesap ve kayıt düzeninin bir unsuru olarak finansal muhasebe sistemi ile yönetim bilgi sisteminin etkin bir kontrolü ve incelenmesi, iç kontrol faaliyetlerini ifa edecek olan birim ve yetkililer tarafından sağlanır. İşlevsel faaliyetlere ilişkin işlemlerin sonuçlarının hesap ve kayıt düzenine, dolayısıyla mali tablolara ve raporlama cetvellerine tam anlamıyla yansıtılması, mali tablolar ve raporlama cetvellerinde yer alan bilgiler ile yönetim bilgi sistemince üretilen bilgilerin uyumu hususunda gerekli kontrolün ve incelemenin sağlanması için muhasebe kayıtlarına ilişkin veriler ile yönetim bilgi sisteminde yer alan diğer finansal verileri düzgün bir biçimde tasnif ederek korumasını sağlar.

Finansal tabloların, cetvellerin ve diğer raporlamaların mevzuat çerçevesinde hazırlanması bakımından, hesap ve kayıt düzeni ile yönetim bilgi sisteminin, ilgili verileri zamanında derleyebilme imkan ve yeteneğine sahip olması gereklidir. Sözkonusu kayıtların ve bilgilerin, şirketin işlevsel faaliyetleri nedeniyle karşı karşıya kaldığı risklerin ve performansının izlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrolü hususunda yönetim kurulu ve üst düzey yönetim için raporların hazırlanmasını ve analizini mümkün kılacak vasıfta olması sağlanır.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr