Notasyonlar
JCR EURASIA RATING
DERECELENDİRME NOTASYONLARI

JCR Eurasia Rating'in derecelendirme süreci ve not sistemi; bireysel, küçük, orta ve büyük ölçekli sınai ve ticari firmalar, kurumsal firmalar, yapılandırılmış finansmanı kapsamındaki yerel idareler, kamu kuruluşları ve bunun yanında ülkeler, bankacılık, sigorta, ve diğer finansal kuruluşlarının ulusal yada uluslar arası pazarlarda ihraç ettikleri menkul kıymetleri, finansal varlıklara dayalı menkulleri, aldıkları kredileri ile bağlantılıdır. Özel durum ve spesifik programlarla bağlantılı derecelendirmeler ise, ihraç edenlerin ve/veya kredi alanların nisbi olarak öncelikli durumunu ele alıp, menkul kıymete/krediye bağlı olan vadeleri, koşulları ve taahhütnameleri belirler. Kredi notları; borç veren, yatırım yapan tüm taraflar için yapılan yatırımların ve/veya sağlanan borçların geri ödenme olasılığının ifadesi olup, uygulanan kurum ve kuruluşun genel kredi itibarını belirler. Kredi notları temerrüt olasılıklarının seviyesine göre "yatırım yapılabilir seviye", "spekülatif" ya da "yatırım yapılamaz not" kategorilerine ayrılır.

Notları aynı olan kurumların veya menkul kıymet ihraçlarının benzer kredi kalitesine sahip oldukları söylenebilir.

JCR Eurasia Rating'in derecelendirme notasyonlarını görmek için tıklayınız.

JCR Eurasia Rating'in notları ve araştırmaları, o firmaya kredi vermek veya herhangi bir menkul kıymeti almak, satmak veya tutmak için yapılmış bir tavsiye değildir. Ayrıca, notlar piyasa fiyatlarının, faiz oranlarının, kredi miktarının makul seviyelerde oluştuğu, ihraç edilen ya da edilecek olan menkulün yatırımcılara uygun olduğu yada bir menkulün yatırımcılara avantaj sağladığı hakkında bir yorum da değildir. Notlar, ihraç edenlerden, yükümlülükleri olanlardan, sigortacılardan, onların uzmanlarından ve JCR Eurasia Rating'in uzman kadroları veya güvenilir bulduğu diğer kaynaklardan alınan bilgilere dayanılarak kararlaştırılır. Tespit edilip anons edilmiş olan notlar, sonradan meydana gelebilecek bilgi değişikliklerine, bilgi yetersizliklerine veya diğer sebeplere göre değiştirilebilir veya geri çekilebilir.

Öngörülmüş bir borç, kredi ya da ihraç programına veya firma bilançolarının kaldırabileceği kredi tutarlarına ilişkin notlarımız, standart ihraçları veya kredi özelliklerini ele alır, ancak, program altında bahsi geçen her ihraca ya da program dışı miktar ve özelliklere uygulanabilirliği düşünülmemelidir. Standart dışı durum ve kredilerde, notların program kapsamının veya firmanın mali gücünü aşıp öngörülmüş temerrüt olasılığının dışına çıkması muhtemeldir.

Kredi notları doğrudan doğruya kredi riski ile alakalı olup, bu riskten başka bir riskle ilgili olsa bile bu kısım JCR Eurasia Rating'in kanaatinin dışında kalır. Bu nedenle JCR Eurasia Rating'in notları, faiz oranlarında veya piyasa değişimlerinde meydana gelebilecek değişikliklerden kaynaklanan kayıplarla ilgili değildir.

Global konjonktür ve genel gidişattaki olası her durum senaryo analizlerine dahil edildiği için JCR Eurasia Rating'in notları uluslar arası veya ulusal boyutludur.

Vadesel boyut açısından JCR Eurasia Rating'in notlarının seviyeleri, sembolleri ve içerdikleri temerrüt olasılıklarının durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

DDD, DD, D sembolleri ile gösterilen temerrüt kategorisi, yükümlünün gelecekte kısmen veya tamamen düzelmesine veya likidasyonuna bağlı olduğunu gösterir. Beklenen düzelme değerleri oldukça spekülatifken ve tam olarak tahmin edilemezken, aşağıdakiler genel prensipleri yansıtır. 'DDD' notu ödenmemiş borçların ve birikmiş faizin yaklaşık %90-%100 oranında düzelme potansiyeline sahip olduklarını gösterir. 'DD' %50-%90 aralığındaki potansiyel düzelmeleri, 'D' ise en düşük düzelme ihtimalini ve beklentileri yansıtır. (%50'den daha az gibi)

Bu kategorideki kurumlar bazı yada tüm yükümlülüklerinde temerrüte uğramışlardır. 'DDD' notu almış kurumların yeniden yapılanmaya gitmeden performanslarını devam ettirme ve faaliyetlerini sürdürme beklentisi en yüksektir. 'DD' ve 'D' notu alan kurumlar genellikle resmi bir yeniden yapılanma veya tasfiye işleminden geçmektedirler; 'DD' notu almış olanların borçlarının daha büyük bir kısmını karşılama ihtimali vardır, 'D' notu alanların ise tüm borçlarını geri ödeme beklentileri düşüktür.

Eğer JCR Eurasia Rating kendisine sunulan bilgilerin yetersiz , sağlıksız olduğu kanaati taşıyorsa, veya borç ve yükümlülüğün vadesinin dolması, geri çağırılması, yeniden finanse edilmesi hallerinde durumu "geri çekilmiş" ifadesiyle belirtir.

Yatırımcıları bilgilendirmek ve onlara duyurmak gayesiyle, verilmiş kredi notları Not İzleme kapsamına alındıklarında, bu büyük bir olasılıkla verilmiş notun değiştirileceği ve değişikliğin hangi yönde olabileceğini belirtmek anlamında algılanmalıdır. Bunlar, potansiyel bir artırımı ya da düşüşü tanımlayan 'Olumlu', 'Olumsuz' veya artırılabilir, azaltılabilir ya da sürdürülebilirse 'Gelişen' şeklinde olabilirler. Not İzleme sürecinin kısa sürede çözümlenmesine ve sürüncemeye bırakılmamasına azami dikkat gösterilir.

Not Görünümü, bir iki yıl içerisinde notun olası değişim yönünü belirtir. Görünümler, olumlu, durağan veya olumsuz şeklinde tariflenecek olup ancak, Olumlu veya olumsuz bir Görünüm, not değişikliğinin mutlaka olacağı anlamına gelmeyeceği gibi 'durağan' görünümlerde, şartların olumluya ya da olumsuza yönde bir değişiklik göstermesine rağmen not artırımı veya düşmesi olmayacağı anlamına gelmez. Zaman zaman, JCR Eurasia Rating temel bir değişiklik eğilimi göremez ise Not Görünümünü 'gelişen' diye belirtilebilir.

a) Uluslararası Kredi Notları
Uluslararası düzeyde geçerli olabilecek kredi notları, yabancı para veya yerel para ile olan borç ve yükümlülüklerini icra edebilme yeteneğini ölçmeye yönelik bir kanaattir. Önemli olan yabancı para veya yerel para ayrımındaki değerlendirmelerin uluslararası alanda karşılaştırılabilir standartta olmasını sağlamaktır. Yerel para notları, bir ülkenin parası cinsinden olan yükümlülüklerinin yerine getirilme ihtimallerini ölçer, dolayısıyla, yabancı para notunda olduğu gibi kur kontrollerini veya transfer, konvertibilite risklerini göz önüne almaz.

Uluslararası Uzun Vade Kredi Notları genellikle "Uzun Vade Notları" olarak anılırlar. Aşağıdaki cetvel hem yabancı para hem de yerel para notlarına uygulanır. Uluslararası kredi notları yabancı para ve yerel para yükümlülüklerinin yerine getirilebilme kapasitesini değerlendirir. Hem yabancı hem de yerel para notları uluslararası karşılaştırılabilir değerlendirmelerdir. Yerel para notu, sadece ülke yönetimi içerisinde o ülkenin parasıyla olacak ödemelerin ihtimalini ölçer.

b) Ulusal Kredi Notları
Ulusal kredi notları ülke sınırları içerisinde geçerli olup sadece söz konusu ülkenin sınırları içerisindeki kredi itibarını ölçer. Ancak, belirli katsayılar kullanılarak bir ülke için verilmiş notların ulusalar arası kredi notuna dönüştürülebilmesi de mümkün olabilecektir. Ulusal Notlar, ülkedeki en iyi kredi riskine göre olan kredi kalitesini belirtir. "En iyi" kredi riski her zaman olmasa da genellikle, bir ülke tarafından ihraç edilmiş veya garanti altına alınmış tüm yükümlülüklere denk gelir. Yatırım seviyesinin altında yabancı para ve yerel para ülke notlarına sahip ülkeler şayet talep ederlerse kendilerine JCR Eurasia Rating tarafından ulusal kredi notu oluşturulabilir. Böyle bir durumda çok uç örnekler hariç olmak üzere en iyi risk notu olan "AAA" ilgili ülkenin kendisine verilir ve ilgili not sembolünün ekine o ülkeyi çağrıştıran ilave semboller eklenerek "AAA (xxx)" şeklinde gösterilir. Örneğin Türkiye için "AAA (Trk)" sembolü kullanılacaktır.

Ulusal ve yerel para notları, yerel para ile ilgili kredi riskini ölçtüğü için, notların birbirleriyle ilişkileri uyumlu olacaktır. Ancak ulusal notlar mümkün olan tüm not skalasını (çentikleri) kullanmaya yönelik olduğu için, yerel para notundaki bir seviye (çentik), ulusal notlardaki birkaç seviyeye denk gelebilmektedir. Yerel para notlarının aksine, ulusal notların temerrüt geçmişleri çok azdır veya hiç yoktur. Ulusal not kullanıcılarının 'AAA' notu, özellikle düşük ülke notuna sahip olan ülkelerde, önemli bir yatırım riskini içerebilir. Ayrıca, yerel para cinsinden ülke notu düşük olan ülkelerdeki ulusal notların çok değişken olabileceği de göz önünde tutulmalıdır.

c) Diğer Notlar
JCR Eurasia Rating yapılandırılmış finansman ürünlerini, nakit akışı bonolarını, teminatlandırılmış ipotek yükümlülüklerinin ve bono fonlarının volatilite notlarını da notlandırır. Ayrıca, JCR Eurasia Rating bankalar için Bireysel ve Destek notları ile, bu kurumların zorluğa düşmesi ihtimalini ve bu durumda harici destek alabilme ihtimallerini inceler.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr