Yapılandırılmış Finansman

Yapılandırılmış finansmanın ana unsuru firmaların aktif ve pasifleri arasında sınıflandırmaya giderek, varlıklara dayalı en az bir menkul kıymet yaratmaktır. Bu finansal enstrümanın dayandığı varlık genel olarak firmanın ve/veya firmanın varlıklarının toplamından daha yüksek bir rating notuna (derecelendirme) sahip olması nedeniyle günümüz finansal piyasalarında önemli bir yere sahiptir ve ülkemizde de gelecekte aranan bir enstrüman olacaktır. Zira, bu yeni finansman tekniği firmalara ucuz, hızlı ve güvenilir finansman yollarının kapılarını açmaktadır.

Günümüz finansal piyasalarında derecelendirilmiş finansal ürünler gerek yasal düzenlemeler ve gerekse yatırımcı tercihleri nedeniyle giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, rating kuruluşlarınca derecelendirilmiş yapılandırılmış finansmana yönelik finansal türevler hızlı büyüyen bir faaliyet alanıdır. McGraw-Hill yayın kuruluşunun tahminlerine göre global derecelendirme kuruluşlarında, yapılandırılmış finansman şirket faaliyetleri içinde rating faaliyetiyle aynı paya sahiptir.

JCR Eurasia Rating tarafından, şirketlerin ve diğer finans kuruluşlarının varlıklara dayandırılarak ödeme aktarımlı (pass-through), nakit akımlı (pay-though) ve varlığa dayalı tahvil yöntemleriyle menkul kıymet haline getirilip ihraç ettikleri;

- Asset Backed Certificates (Varlığa dayalı Sertifikalar)
- Asset Backed Obligation (Varlığa dayalı tahviller)
- Assed Backed Preferred Stock (Varlığa dayalı İmtiyazlı Hisse Senetleri)
- Assed Backed Commercial Papers (Varlığa dayalı Finansman Bonoları)

Gibi borçlanma senetlerinin, anapara ve faiz ödemeleri ile nakit akımlarının kapasite uyumuna, faiz oranına ve likiditesine yönelik değerleme ve dereceleme hizmeti yapılmaktadır. Bu alandaki analitik metodolojimiz klasik borçlanma senetleri için uygulananlardan temelde farklılık arz etmektedir. Zira, klasik borçlanma senetlerinde ihraçcının kredibilitesi incelenirken, varlığa dayalı menkulleştirmelerde, bu kıymetleştirmenin dayanağını oluşturan varlık havuzu ve bu havuzun kredi kalitesi, sağlanan güvenceler ve bu güvence mekanizmalarının işlevselliği, kredi veren kurumun geçmiş deneyimleriyle ilgili veriler ön plana çıkmaktadır.

Ayrıca menkul kıymet incelemelerimiz, menkulün vadesi boyunca devam etmektedir. Bu izleme döneminde kredi garantisini verenlerin kredi derecelerinin değişmesi ile varlık havuzunun kredi kalitesindeki değişiklikler başlangıçta ihraca verilen derecelendirme notlarını her an değiştirebilecektir. Yine izleme döneminde, alacak havuzunda yer alan varlıklardan sağlanan nakit akımlarının zamanında ve düzenli olarak yatırımcılara aktarılıp aktarılmadığı gözlem altında tutulacaktır.

İncelemelerimizde, ihraç edenlerin yükümlülüklerini yerine getirmede varlık havuzlarının iç dinamiklerinden kaynaklanan zorlanma olasılıkları, güvence ve karşılıkların temel yapıları ve iflas durumlarının meydana gelmesi halinde yükümlülüğün oransal durumları, yasal sorunlar gibi hususlara bakılır.